Prethodno savjetovanje – Nacrt prijedloga dokumentacije za nadmetanje za izgradnju Dječjeg vrtića u Gorici

Savjetovanje s javnošću; Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sukošan

Općina Sukošan objavljuje Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sukošan te poziva javnost da se uključi u izradu općeg akta.

Savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 10 dana u razdoblju od 15. siječnja do 25. siječnja 2018. godine.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) te članka 47. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan”, broj 4/09, 02/13, 03/13) , načelnik Općine Sukošan dana 15. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Na temelju Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, KLASA: 351-04/17-01/105, URBROJ: 2198/1-07/2-17-2, od 8. prosinca 2017. godine , za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana provodi Općina Sukošan u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

* * *

Ova Odluka u cijelosti je dostupna na ovoj poveznici.

Upute za izradu prijedloga Proračuna i Financijskog plana korisnika Proračuna za 2018. – 2020.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08,136/12 i 15/15, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ih dostavili svim županijama, gradovima i općinama kako bi se na temelju istih izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Upravni odjel općine ovim Uputama, a na temelju poznatih veličina, pokazatelja i metodologije izrade proračuna i financijskih planova , predlaže polazne veličine i rokove za izradu financijskog plana korisnika te prijedloga proračuna za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Rokovi i metodologija za izradu prijedloga proračuna utvrđeni su Zakonom o proračunu. Pri izradi prijedloga proračuna/financijskih planova potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,( izmjene računskog plana su na snazi od 1.siječnja 2017.) Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Odredbe ovih propisa odnose se na proračunske korisnike.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi

Općina Sukošan uputila je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi,sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2018. godinu.

I to za javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2018. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi, te za javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2018. godinu uvrstiti niz manifestacija, događanja i projekata iz područja kulture, športa te socijalne skrbi.

Detalji su dostupni po preuzimanju pojedinih dokumenata;

Povezani dokumenti

OBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE NASTALE U ELEMENTARNOJ NEPOGODI 11.09.2017. ZA PODRUČJE OPĆINE SUKOŠAN

Na radnom kolegiju načelnika  donesena je odluka o početku prikupljanja prijava o nastalim štetama izazvanim nevremenom na administrativnom području Općine Sukošan.

Početak zaprimanja ispunjenih obrazaca je od trenutka kada se proglasi elementarna nepogoda na području Zadarske županije.

Krajnji rok za prijavu štete i dostavu obrazaca je, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od nepogoda, 8 dana od dana kada župan Zadarske županije proglasi elementarnu nepogodu.

Štetu se prijavljuje na obrascu EN – P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine  ili osobno u  prostorijama Općine Sukošan.

Povezani dokumenti za preuzimanje

Objavljujemo javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone “Golo brdo” u Sukošanu

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13.) općinski načelnik Općine Sukošan  08. lipnja 2016. godine objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KOMUNALNO-SERVISNE ZONE (K3) “GOLO BRDO” U SUKOŠANU

I. Provodi se javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu.

II. Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja  komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu trajat će 30 dana i to od  20. lipnja 2017. godine do 20. srpnja 2017. godine.

III. Javni uvid u Prijedlog urbanističkog plana uređenja  moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,30 – 14,30 sati. u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

IV Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga urbanističkog plana uređenja  komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu. održat će se dana 10. srpnja 2017. godine u 11,00 sati u Domu mladeži u Sukošanu.

V. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu mogu se dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno s 20. srpnja 2017. godine na slijedeći način:
1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Sukošan.
2. Građani i udruge:
– mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu ,
– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik  prilikom javnog izlaganja.
– upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
– Prijedlog  urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu  bit će dostupan i na web stranici Općine Sukošan (www.opcina-sukosan.hr)

3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
4. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Martinac