Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova mjesnih odbora Općine Sukošan

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SUKOŠAN

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sukošan

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA MJESNIH ODBORA OPĆINE SUKOŠAN

Listu možete preuzeti na poveznici niže:

Kandidacijske liste za izbor članova mjesnih odbora

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provođenje Lokalnih izbora 2021.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sukošan donijelo je dana 27. travnja Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provođenje Lokalnih izbora 2021..

Na području Općine Sukošan određuju se pet biračkih mjesta;

 1. biračko mjesto – Osnovna škola Sukošan,
 2. biračko mjesto – Osnovna škola Sukošan,
 3. biračko mjesto – Osnovna škola Debeljak,
 4. biračko mjesto – Osnovna škola Gorica, te
 5. biračko mjesto – Mjesni odbor Glavica.

Sve objave povezane s Lokalnim izborima 2021. možete pronaći niže…

Obavijest o podnošenju prijedloga kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prijedloga kandidatura za izbor općinskih načelnika te prijedlog za kandidacijskih lista za izbor članova mjesnih odbora

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIJEDLOGA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, PRIJEDLOGA KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKIH NAČELNIKA TE PRIJEDLOG ZA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA MJESNIH ODBORA

koji će se održati 16. svibnja 2021.g.

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, i prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova mjesnih odbora moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora (članak 21. stavak l . Zakona o lokalnim izborima), dakle, najkasnije do 29. travnja 2021. do 24:00 sata.

Zbog epidemioloških razloga (pandemija COVID 19) prije predaje prijedloga kandidacijske liste i kandidatura potrebno se najaviti Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Sukošan i to telefonski na broj 091/574-5976 ( Andrea Šalić, predsjednica povjerenstva), 097/721-3384 (Hrvoje Šimičević, potpredsjednik povjerenstva) odnosno na e-mail adresu: oip.sukosan@izbori.hr.

Općinsko izborno povjerenstvo dežurno je vikendom u vremenskom periodu od 09.00 sati do 13.00 sati.

Dežurstvo Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sukošan od dana 26.travnja 2021.g. do 29.travnja 2021.g.:

 • 26. travnja 2021.g. do 28.travnja 2021.g. – od 17.00 sati do 20.00 sati
 • 29.travnja 2021.g. – od 17.00 sati do 24.00 sati

Sjedište Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sukošan je na adresi Trg mladeži 3, 23206 Sukošan.

 

Sukošanu, 23. travnja 2021.

 

Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sukošan
Andrea Šalić

Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

 • Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
 • Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača putem poveznice Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar  birača mogu se podnositi do srijede 5. svibnja 2021. godine u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu, prema mjestu prebivališta, u radno vrijeme nadležnog upravnog tijela.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina odnosno pripadnici hrvatskog naroda, koji će do dana održavanja izbora napuniti 18 godina da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom zaključno do srijede 5. svibnja 2021. godine.

Na dan izbora birači se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.  Iznimno, samo birači koji nisu upisani u registar birača, prilikom izdavanja potvrde za glasovanje na dan izbora, mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Na lokalnim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta te koji imaju važeću osobnu iskaznicu.

Napominje se da se osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, smatraju važećima pa će birači, kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. godine, biti u popisu birača.

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta birača.

Sve povezane objave u svezi Lokalnih izbora 2021. možete pronaći u dokumentima objavljenim na stranicama Općine Sukošan na ovoj poveznici.

Ostale (vanjske) poveznice;

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Sukošan

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUKOŠAN
Općinski načelnik

KLASA: 940-01/21-01/05
URBROJ: 2198/03-1/1-21-1

U Sukošanu, 08. travnja 2021. godine

Općina Sukošan, kao nadležno tijelo za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ),  povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje:

J A V N I     P O Z I V
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u  k.o. Sukošan

Općina Sukošan kao upravitelj nerazvrstanih cesta na svom području, na dijelu ulice Dubrava u naselju Debeljak (dio  k.č. 3676, k.o. Sukošan) obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja gore navedene ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka:  Ured ovlaštenog inženjera geodezije Vicko Burčul iz Zadra.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je u ožujku  2021. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Vicka Burčula iz Zadra, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedene  spomenute nerazvrstana cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan dana  16. travnja 2021. godine od 11:30 do 12:30 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Martinac

Obavijest o javnom uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sukošan (u daljnjem tekstu: Program) izložen je na javni uvid u zgradi Općine Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, u trajanju od 09. prosinca 2020. do 23 prosinca 2020., svakog radnog dana u trajanju od 09:00 do 14:00 sati. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem može se pregledati i na mrežnim stranicama Općine Sukošan: www.opcina-sukosan.hr .

Na izloženi prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida. O podnesenim prigovorima odlučiti će Općinsko vijeće Općine Sukošan u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Općine Sukošan, osobno ili putem pošte na adresu: Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan.

Prigovor na prijedlog Programa koji nije dostavljen u određenom roku ili nije čitko napisan, neće se uzeti u razmatranje.

 

Više informacija u povezanoj dokumentaciji:

Obavijest o javnom uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2021. godinu

Općina Sukošan dana 19. listopada 2020. godine objavljuje javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi,sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2021. godinu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2021. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2021. godinu uvrstiti:

 • u području kulture,
 • u području športa,
 • u području socijalne skrbi.

Više informacija u povezanoj dokumentaciji…

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2021. godinu

Skip to content