Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) te članka 47. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan”, broj 4/09, 02/13, 03/13) , načelnik Općine Sukošan dana 15. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Na temelju Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, KLASA: 351-04/17-01/105, URBROJ: 2198/1-07/2-17-2, od 8. prosinca 2017. godine , za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana provodi Općina Sukošan u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

* * *

Ova Odluka u cijelosti je dostupna na ovoj poveznici.

Upute za izradu prijedloga Proračuna i Financijskog plana korisnika Proračuna za 2018. – 2020.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08,136/12 i 15/15, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ih dostavili svim županijama, gradovima i općinama kako bi se na temelju istih izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Upravni odjel općine ovim Uputama, a na temelju poznatih veličina, pokazatelja i metodologije izrade proračuna i financijskih planova , predlaže polazne veličine i rokove za izradu financijskog plana korisnika te prijedloga proračuna za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Rokovi i metodologija za izradu prijedloga proračuna utvrđeni su Zakonom o proračunu. Pri izradi prijedloga proračuna/financijskih planova potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,( izmjene računskog plana su na snazi od 1.siječnja 2017.) Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Odredbe ovih propisa odnose se na proračunske korisnike.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi

Općina Sukošan uputila je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi,sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2018. godinu.

I to za javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2018. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi, te za javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2018. godinu uvrstiti niz manifestacija, događanja i projekata iz područja kulture, športa te socijalne skrbi.

Detalji su dostupni po preuzimanju pojedinih dokumenata;

Povezani dokumenti

OBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE NASTALE U ELEMENTARNOJ NEPOGODI 11.09.2017. ZA PODRUČJE OPĆINE SUKOŠAN

Na radnom kolegiju načelnika  donesena je odluka o početku prikupljanja prijava o nastalim štetama izazvanim nevremenom na administrativnom području Općine Sukošan.

Početak zaprimanja ispunjenih obrazaca je od trenutka kada se proglasi elementarna nepogoda na području Zadarske županije.

Krajnji rok za prijavu štete i dostavu obrazaca je, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od nepogoda, 8 dana od dana kada župan Zadarske županije proglasi elementarnu nepogodu.

Štetu se prijavljuje na obrascu EN – P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine  ili osobno u  prostorijama Općine Sukošan.

Povezani dokumenti za preuzimanje

Objavljujemo javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone “Golo brdo” u Sukošanu

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13.) općinski načelnik Općine Sukošan  08. lipnja 2016. godine objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KOMUNALNO-SERVISNE ZONE (K3) “GOLO BRDO” U SUKOŠANU

I. Provodi se javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu.

II. Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja  komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu trajat će 30 dana i to od  20. lipnja 2017. godine do 20. srpnja 2017. godine.

III. Javni uvid u Prijedlog urbanističkog plana uređenja  moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,30 – 14,30 sati. u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

IV Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga urbanističkog plana uređenja  komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu. održat će se dana 10. srpnja 2017. godine u 11,00 sati u Domu mladeži u Sukošanu.

V. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu mogu se dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno s 20. srpnja 2017. godine na slijedeći način:
1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Sukošan.
2. Građani i udruge:
– mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu ,
– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik  prilikom javnog izlaganja.
– upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
– Prijedlog  urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu  bit će dostupan i na web stranici Općine Sukošan (www.opcina-sukosan.hr)

3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
4. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Martinac

Upozorenje Savjetodavne službe Zadarske županije na bolest “Zlatna žutica” vinove loze

Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze („Narodne novine“ br. 46/2017).

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

  • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
  • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

  • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

  • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje grozd postupno vene i ne dozrijeva.

Širenje bolesti:

  • zaraženim sadnim materijalom,
  • vektorom.

Američki cvrčak (Scaphoideus titanusBall), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti fitosanitarnog inspektora ili Zavod za zaštitu bilja Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo ili Savjetodavnu službu.