Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Općina Sukošan donijela je odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan. Odluka je donesena temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostorom uređenju.

Detaljnije pronađite u povezanoj dokumentaciji…

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

There are no documents at this time.

Obavijest o uvođenju prometnog redarstva

Obavijest o uvođenju prometnog redarstva

S ciljem poboljšanja prometnog reda na području Općine Sukošan  dana 01. svibnja 2022. godine, započet će s radom prometno redarstvo.

Nepropisno parkirana vozila stvaraju  problem na kolnicima, pješačkim prijelazima, pješačkim zonama, nogostupima i raskrižjima Općine Sukošan umanjujući razinu sigurnosti sudionika u prometu.

Pozivamo sve vozače da iste i slične prekršaje ubuduće ne čine jer će se svaki prekršaj sankcionirati sukladno zakonskim ovlastima.

Komunalno-prometni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sukošan, Neven Grdović, položio je ispit na Policijskoj akademiji u Zagrebu te ima zakonske ovlasti kažnjavati vozače za nepropisno parkiranje .

Za nepropisno parkiranje vozila komunalno-prometni redar će vozače za počinjeni prekršaj sankcionirati izricanjem novčanih kazni.

Vozače molimo za suradnju u nadolazećem periodu te korektan odnos prema komunalno-prometnom redaru, kao službenoj osobi Općine Sukošan, čime ćete omogućiti stvaranje uvjeta za kvalitetnije izvršavanje njegovih svakodnevnih radnih obveza.

Od 01. svibnja 2022. godine počinje naplata parkiranja vozila na javnim parkiralištima u Općini Sukošan. Za sve dodatne obavijesti kao i za kupnju godišnjih parkirališnih karata obratite se organizatoru parkinga, komunalnom poduzeću „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o.

Upute za izradu Prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika 2022-2024.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08,136/12 i 15/15, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ih dostavili svim županijama, gradovima i općinama kako bi se na temelju istih izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Upravni odjel općine ovim Uputama, a na temelju poznatih veličina, pokazatelja i metodologije izrade proračuna i financijskih planova , predlaže polazne veličine i rokove za izradu financijskog plana korisnika te prijedloga proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Rokovi i metodologija za izradu prijedloga proračuna utvrđeni su Zakonom o proračunu. Pri izradi prijedloga proračuna/financijskih planova potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,( izmjene računskog plana su na snazi od 1.siječnja 2017.) Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Molimo da više informacija pronađete u povezanoj dokumentaciji…

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2022.godinu.

Temeljem članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 , 86/12, 126/12 i 94/13), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/99 i 38/09), članka 74. i 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), članka 32. i 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) Općina Sukošan dana 05. listopada 2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi,sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2022. godinu

I. Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2022. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2022. godinu uvrstiti:

U PODRUČJU KULTURE

 • Programi ustanova, organizacija i udruga u kulturi koje obavljaju poslove od interesa za Općinu Sukošan,
 • Programi u glazbeno-scenskoj,kazališno-scenskoj i plesnoj djelatnosti,
 • Izložbeni i ostali programi u likovnoj djelatnosti,
 • Programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti,
 • Kulturno-animacijski programi u knjižarskoj djelatnosti
 • Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • Znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture,
 • Programi njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog) na području Općine Sukošan.

U PODRUČJU SPORTA

 1. poticanje i promicanje sporta,
 2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 3. djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice,
 4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 5. sportsko rekreacijske aktivnosti građana,
 6. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
 7. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih objekata značajnih za Općinu Sukošan.

U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI

 • Programi i aktivnosti udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata, hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata , te ostalih udruga proizišlih iz Domovinskog rata
 • Aktivnosti usmjerene za pomoć starim i nemoćnim osobama, hendikepiranim osobama,
 • Programi i aktivnosti za djecu, mlade i umirovljenike.

II. Predlagatelji trebaju za svaki program dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koja se nalazi na službenoj web stranici Općine Sukošan www.opcina-sukosan.hr.

Uz prijavnicu dostavlja se i slijedeća dokumentacija:

 1. preslika rješenja (ili izvatka iz registra) o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.),
 2. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, original ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 3. potvrda o nepostojanju duga prema Općini Sukošan s osnove komunalne naknade, zakupa i najma ne starija od 30 dana od dana objave natječaja,
 4. ispunjeni obrazac PROR-POT (izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava) iz prethodne proračunske godine,
 5. izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

III. U vrednovanju podnesenih prijedloga programa, primjenjivat će se sljedeći zajednički kriteriji:

 • kvaliteta ponuđenoga programa,
 • važnost programa,
 • stručnost i profesionalno iskustvo nositelja programa,
 • iskazana financijska potpora iz drugih izvora,
 • izvješća iz prethodnih godina.

IV. Programe javnih potreba Općine Sukošan donosi Općinsko vijeće Općine Sukošan na prijedlog općinskog načelnika.

V. Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 01. studenoga 2021.godine, poštom ili predajom u pisarnicu Općine Sukošan na adresi: Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14. 23206 Sukošan

VI. Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku neće biti razmatrani ni uvršteni u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2022. godinu.

Općina Sukošan
Načelnik
Ante Martinac

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Sukošan za provedbu Dopunskih izbora

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA SUKOŠAN
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SUKOŠAN

ZADAR, 15.09.2021.

 

Na osnovi članka 109., u svezi članka 68. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE SUKOŠAN donijelo je

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE SUKOŠAN ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA

 

Na području OPĆINE SUKOŠAN određuje se biračko mjesto

1. biračko mjesto broj

1.
SUKOŠAN
ZGRADA TRGOVAČKOG I OPĆINSKOG SUDA U ZADRU, DR. FRANJE TUĐMANA 35, ZADAR,

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Općini SUKOŠAN.

 

PREDSJEDNIK
MARIO PEŠIĆ

Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područja Općine Sukošan u školskoj godini 2021/22.

Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:
  1. da su državljani Republike Hrvatske,
  2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
  3. da su redoviti učenici srednje škole i to:

– redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole  najmanje 4,50,
– redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu najmanje 4,00,

 • STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:
  1. da su državljani Republike Hrvatske,
  2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
  3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:

– redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,0 ,
– redoviti  studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA:

 • OVJERENI PRIJEPIS SVJEDODŽBE IZ PRETHODNOG RAZREDA,
 • POTVRDA ŠKOLE O UPISU U ŠKOLSKU GODINU 2021/2022,
 • UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE.

ZA STUDENTE:

 • POTVRDA O PROSJEKU OCJENA IZ PRETHODNE GODINE,
 • POTVRDA O UPISU U ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
 • UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE

 

Prijave sa svom dokumentacijom slati na adresu Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, najkasnije do  04. listopada 2021. godine.

Nepotpune prijave i prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

U Sukošanu, 10. rujna 2021. godine

NAČELNIK:
Ante Martinac

Preuzimanje dokumenta

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUKOŠAN
OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik Općine Sukošan dana 11. kolovoza 2021. godine , o g l a š a v a:

P  O  Z  I  V
za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sukošan.

Javna priznanja Općine Sukošan dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, odgoja, naobrazbe, kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog uređenja i zaštite okoliša i svih drugih područja društvenog života.

Javna priznanja Općine Sukošan su:

 • Proglašenje počasnim građaninom Općine Sukošan
  • Počasnim građaninom mogu se proglasiti osobe koje su se istakle naročitim zaslugama od šireg interesa.
 • Nagrada Općine Sukošan za životno djelo
  • Ova nagrada može se dodijeliti samo pojedincu.
  • Nagrada se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Sukošan.
 • Zahvalnica Općine Sukošan
  • Ova nagrada može se dodijeliti pojedincu, pravnim osobama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
  • Nagrada se dodjeljuje za ostvarenja postignuta u proteklom razdoblju.
 • Grb Općine Sukošan
  • Grb Općine Sukošan može se dodijeliti pojedincu, pravnim osobama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
  • Nagrada se dodjeljuje za ostvarenja postignuta u proteklom razdoblju.

 

Nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sukošan u povodu Dana Općine, 18.rujna.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku s obrazloženjem na sljedeću adresu:

Općina Sukošan
Hrvatskih branitelja 14.
23206 Sukošan

i to zaključno s danom  03. rujna 2021. godine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Martinac

Odluka o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2021/2022. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sukošan (Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj 05/09,02/13,03/13,01/18,09/20,02/21)) Općinski načelnik Općine Sukošan dana 07.srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU
o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2021/2022. godine

Članak 1.

Općina Sukošan će u cijelosti financirati nabavu dodatnog nastavnog materijala (radne bilježnice, zbirke zadataka i sl.), za školsku 2021/2022. godinu učenicima osnovnih škola  s područja Općine Sukošan koji su upisani u Osnovnu školu „Sukošan“, Područnu školu „Debeljak“ i Područnu školu „Gorica“ Osnovne škole „Galovac“ i Osnovne škole Sveti Filip i Jakov.

Članak 2.

Roditelji ne trebaju kupovati dodatni nastavni materijal jer će učenici iste besplatno dobiti u svojoj školi.

Roditeljima koji su kupili dodatni nastavni materijal, novac će biti vraćen.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.

 

KLASA: 602-02/21-01/01
URBROJ: 2198/03-1/1-21-1
Sukošan, 07. srpnja 2021.godine

Općinski načelnik
Ante Martinac

Konačni rezultati za izbor članova Općinskog vijeća i izbor općinskog načelnika Općine Sukošan

Skip to content