Temeljem članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 , 86/12, 126/12 i 94/13), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/99 i 38/09), članka 74. i 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), članka 32. i 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) Općina Sukošan dana 05. listopada 2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi,sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2022. godinu

I. Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2022. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2022. godinu uvrstiti:

U PODRUČJU KULTURE

 • Programi ustanova, organizacija i udruga u kulturi koje obavljaju poslove od interesa za Općinu Sukošan,
 • Programi u glazbeno-scenskoj,kazališno-scenskoj i plesnoj djelatnosti,
 • Izložbeni i ostali programi u likovnoj djelatnosti,
 • Programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti,
 • Kulturno-animacijski programi u knjižarskoj djelatnosti
 • Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • Znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture,
 • Programi njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog) na području Općine Sukošan.

U PODRUČJU SPORTA

 1. poticanje i promicanje sporta,
 2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 3. djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice,
 4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 5. sportsko rekreacijske aktivnosti građana,
 6. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
 7. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih objekata značajnih za Općinu Sukošan.

U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI

 • Programi i aktivnosti udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata, hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata , te ostalih udruga proizišlih iz Domovinskog rata
 • Aktivnosti usmjerene za pomoć starim i nemoćnim osobama, hendikepiranim osobama,
 • Programi i aktivnosti za djecu, mlade i umirovljenike.

II. Predlagatelji trebaju za svaki program dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koja se nalazi na službenoj web stranici Općine Sukošan www.opcina-sukosan.hr.

Uz prijavnicu dostavlja se i slijedeća dokumentacija:

 1. preslika rješenja (ili izvatka iz registra) o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.),
 2. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, original ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 3. potvrda o nepostojanju duga prema Općini Sukošan s osnove komunalne naknade, zakupa i najma ne starija od 30 dana od dana objave natječaja,
 4. ispunjeni obrazac PROR-POT (izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava) iz prethodne proračunske godine,
 5. izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

III. U vrednovanju podnesenih prijedloga programa, primjenjivat će se sljedeći zajednički kriteriji:

 • kvaliteta ponuđenoga programa,
 • važnost programa,
 • stručnost i profesionalno iskustvo nositelja programa,
 • iskazana financijska potpora iz drugih izvora,
 • izvješća iz prethodnih godina.

IV. Programe javnih potreba Općine Sukošan donosi Općinsko vijeće Općine Sukošan na prijedlog općinskog načelnika.

V. Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 01. studenoga 2021.godine, poštom ili predajom u pisarnicu Općine Sukošan na adresi: Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14. 23206 Sukošan

VI. Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku neće biti razmatrani ni uvršteni u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2022. godinu.

Općina Sukošan
Načelnik
Ante Martinac

Skip to content