Obavijest o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2019/2020. godinu

Temeljem odluke Općinskog načelnika,  Općina Sukošan će u cijelosti financirati nabavu dodatnog nastavnog materijala (radne bilježnice, zbirke zadataka i sl.), za školsku 2019/2020 godinu učenicima osnovnih škola  s područja Općine Sukošan koji su upisani u Osnovnu školu „Sukošan“, Područnu školu „Debeljak“ i Područnu školu „Gorica“, Osnovne škole „Galovac“.

Roditelji ne trebaju kupovati dodatni nastavni materijal jer će učenici iste besplatno dobiti u svojoj školi.

Roditeljima koji su kupili dodatni nastavni materijal, novac će biti vraćen.

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu

Provodi se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu.

Javna rasprava traje od 27. lipnja do 8. srpnja 2019. godine.

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna UPU dijela obalnog pojasa u Sukošanu moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8:30 do 14:30 u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

Detaljnije informacije pronađite u povezanoj dokumentaciji;

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu

There are no documents at this time.

Odluka o izradi izmjene i dopune UPU dijela obalnog pojasa u Sukošanu

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” br. 04/09,02/13,03/13,01/18) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 17. sjednici održanoj dana 25. travnja 2019. godine, donosi:

O DL UK U
o izradi
izmjene i dopune
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA OBALNOG POJASA U SUKOŠANU

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjene i dopune UPU dijela obalnog pojasa u Sukošanu

(1) Donosi se Odluka o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu (u daljnjem tekstu: Odluka).

(2) Odluka se donosi temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Detalji odluke dostupni su u povezanoj dokumentaciji;

Odluka o izradi izmjene i dopune UPU dijela obalnog pojasa u Sukosanu

Odluka o izradi izmjene UPU-a Golo brdo

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18), članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” br.04/09,02/13,03/13,01/18) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 17. sjednici održanoj dana 25. travnja 2019. godine, donosi:

O DL UK U
o izradi izmjene
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KOMUNALNO-SERVISNE ZONE “GOLO BRDO”

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjene Plana

(1) Donosi se Odluka o izradi izmjene Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone “Golo brdo” (u daljnjem tekstu: Odluka).

(2) Odluka se donosi temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

(3) Izmjena Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone “Golo brdo” (“Službeni glasnik Općine Sukošan ” br. 07/17), u daljnjem tekstu: Plan ili UPU, izrađuje se i donosi u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, br. 106/98, 39/04,45/04-ispravak i 163/04)…

 

Detalji odluke dostupni su u povezanoj dokumentaciji;

Odluka o izradi izmjene UPU-a Golo brdo

Javna rasprava (javno savjetovanje) – Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja

Općina Sukošan, kao nositelj projekta, pokreće javnu raspravu Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja.

Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016).

Javna rasprava traje od 22. ožujka 2019. do 23. travnja 2019.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2019. godinu

Općina Sukošan dana 22. listopada 2018. godine objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2019. godinu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2019. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2019. godinu uvrstiti:

  • područje kulture,
  • područje športa,
  • područje socijalne skrbi.

Više detalja pronađite u priloženoj dokumentaciji…

Upute za izradu Prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika 2019-2021.

Općina Sukošan objavljuje Upute za izradu Prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika 2019-2021.

Svi povezani dokumenti nalaze se u nastavku…

Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područje Općine Sukošan u školskoj godini 2018/2019.

Općina Sukođan oglasila je Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područja Općine Sukošan u školskoj godini 2018/2019.

Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju određene uvjete.

Detalje možete pronaći na niže priloženoj dokumentaciji…

Najtečaj za potporu učenicima i studentima 2018.