Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

 • Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
 • Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača putem poveznice Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar  birača mogu se podnositi do srijede 5. svibnja 2021. godine u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu, prema mjestu prebivališta, u radno vrijeme nadležnog upravnog tijela.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina odnosno pripadnici hrvatskog naroda, koji će do dana održavanja izbora napuniti 18 godina da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom zaključno do srijede 5. svibnja 2021. godine.

Na dan izbora birači se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.  Iznimno, samo birači koji nisu upisani u registar birača, prilikom izdavanja potvrde za glasovanje na dan izbora, mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Na lokalnim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta te koji imaju važeću osobnu iskaznicu.

Napominje se da se osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, smatraju važećima pa će birači, kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. godine, biti u popisu birača.

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta birača.

Sve povezane objave u svezi Lokalnih izbora 2021. možete pronaći u dokumentima objavljenim na stranicama Općine Sukošan na ovoj poveznici.

Ostale (vanjske) poveznice;

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Sukošan

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUKOŠAN
Općinski načelnik

KLASA: 940-01/21-01/05
URBROJ: 2198/03-1/1-21-1

U Sukošanu, 08. travnja 2021. godine

Općina Sukošan, kao nadležno tijelo za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ),  povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje:

J A V N I     P O Z I V
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u  k.o. Sukošan

Općina Sukošan kao upravitelj nerazvrstanih cesta na svom području, na dijelu ulice Dubrava u naselju Debeljak (dio  k.č. 3676, k.o. Sukošan) obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja gore navedene ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka:  Ured ovlaštenog inženjera geodezije Vicko Burčul iz Zadra.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je u ožujku  2021. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Vicka Burčula iz Zadra, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedene  spomenute nerazvrstana cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan dana  16. travnja 2021. godine od 11:30 do 12:30 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Martinac

Obavijest o javnom uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sukošan (u daljnjem tekstu: Program) izložen je na javni uvid u zgradi Općine Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, u trajanju od 09. prosinca 2020. do 23 prosinca 2020., svakog radnog dana u trajanju od 09:00 do 14:00 sati. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem može se pregledati i na mrežnim stranicama Općine Sukošan: www.opcina-sukosan.hr .

Na izloženi prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida. O podnesenim prigovorima odlučiti će Općinsko vijeće Općine Sukošan u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Općine Sukošan, osobno ili putem pošte na adresu: Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan.

Prigovor na prijedlog Programa koji nije dostavljen u određenom roku ili nije čitko napisan, neće se uzeti u razmatranje.

 

Više informacija u povezanoj dokumentaciji:

Obavijest o javnom uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2021. godinu

Općina Sukošan dana 19. listopada 2020. godine objavljuje javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi,sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2021. godinu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2021. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2021. godinu uvrstiti:

 • u području kulture,
 • u području športa,
 • u području socijalne skrbi.

Više informacija u povezanoj dokumentaciji…

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2021. godinu

Upute za izradu prijedloga Proračuna i Financijskog plana korisnika Proračuna za 2021-2023.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08,136/12 i 15/15, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ih dostavili svim županijama, gradovima i općinama kako bi se na temelju istih izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Upravni odjel općine ovim Uputama, a na temelju poznatih veličina, pokazatelja i metodologije izrade proračuna i financijskih planova , predlaže polazne veličine i rokove za izradu financijskog plana korisnika te prijedloga proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Rokovi i metodologija za izradu prijedloga proračuna utvrđeni su Zakonom o proračunu. Pri izradi prijedloga proračuna/financijskih planova potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,( izmjene računskog plana su na snazi od 1.siječnja 2017.) Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područja Općine Sukošan u školskoj godini 2020/2021.

Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su redoviti učenici srednje škole i to:

– redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole  najmanje 4,50,

– redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu najmanje 4,00,

 

STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:

–redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,0 ,

–redoviti  studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA:

-OVJERENI PRIJEPIS SVJEDODŽBE IZ PRETHODNOG RAZREDA,

-POTVRDA ŠKOLE O UPISU U ŠKOLSKU GODINU 2020/2021.GODINU,

-UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE.

 

ZA STUDENTE

-POTVRDA O PROSJEKU OCJENA IZ PRETHODNE GODINE,

-POTVRDA O UPISU U ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE

 

Prijave sa svom dokumentacijom slati na adresu Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, najkasnije do  02. listopada 2020. godine.

 

Nepotpune prijave i prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

 

U Sukošanu, 08. rujna 2020. godine

NAČELNIK:
Ante Martinac

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sukošan.

Javna priznanja Općine Sukošan dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, odgoja, naobrazbe, kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog uređenja i zaštite okoliša i svih drugih područja društvenog života.

Javna priznanja Općine Sukošan su:

 • Proglašenje počasnim građaninom Općine Sukošan
 • Nagrada Općine Sukošan za životno djelo
 • Zahvalnica Općine Sukošan
 • Grb Općine Sukošan

Nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sukošan u povodu Dana Općine 18. rujna.

Više detalja pronađite u priloženoj PDF datoteci…

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13. 65/17,114/18,39/19 i 98/19 ) Općinski načelnik Općine Sukošan 27.srpnja 2020. godine  objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUKOŠAN

I. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan.
II. Javna rasprava o Prijedlogu  izmjena i dopuna PPUO Sukošan trajat će deset dana i to od 10.kolovoza 2020. godine do 19.kolovoza 2020. godine.

III. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,30 – 14,30 sati. u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

IV Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Sukošan održat će se dana 18.kolovoza 2020. godine u 11,00 sati u Domu mladeži u Sukošanu.

V. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog  Izmjena i dopuna PPUO Sukošan mogu se dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno s 19.kolovoza 2020. godine na slijedeći način:

1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Sukošan.

2. Građani i udruge:

– mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan;
– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik  prilikom javnog izlaganja;
– upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi;
– Prijedlog   izmjena i dopuna PPUO Sukošan bit će dostupan i na web stranici Općine Sukošan ( www.opcina-sukosan.hr ).

3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

4. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Martinac

Obavijest o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2020/2021. godinu

Temeljem odluke Općinskog načelnika,  Općina Sukošan će u cijelosti financirati nabavu dodatnog nastavnog materijala (radne bilježnice, zbirke zadataka i sl.), za školsku 2020/2021 godinu učenicima osnovnih škola  s područja Općine Sukošan koji su upisani u Osnovnu školu „Sukošan“, Područnu školu „Debeljak“, Područnu školu „Gorica“ , Osnovne škole „Galovac“ i Osnovnu školu Sveti Filip i Jakov.

Roditelji ne trebaju kupovati dodatni nastavni materijal jer će učenici iste besplatno dobiti u svojoj školi.

Roditeljima koji su kupili dodatni nastavni materijal, novac će biti vraćen.

Skip to content