Temeljem Zakona o pravu na pristup informaciji svi koji podnesu pravovaljan zahtjev prema Općini Sukošan imaju pravo na pristup informaciji kojom Općina raspolaže.

Zahtjevi se podnose u usmenom ili pisanom obliku.

Pisani zahtjevi podnose se na adresu Općine Sukošan ili putem elektronske pošte na službenu adresu Općine, dok se usmeni zahtjevi zaprimaju u prostorijama Općine kod službenika za informiranje u uredovno vrijeme Općine.

Za pružanje zatraženih informacija propisani su Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novina 12/14). Važeći Zakon o pravu na pristup informacijama dostupan je na ovoj poveznici.

 

Osoba odgovorna za izdavanje informacija

Zdenka Banović dipl. iur.
Tel: 023/393-283
e-mail: opcina-sukosan@zd.t-com.hr

 

 

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje u tijeku

Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza

Završeno savjetovanje

Nacrt prijedloga dokumentacije za nadmetanje – Uređenje dijela obalnog pojasa u Sukošanu

Nacrt prijedloga dokumentacije za nadmetanje – Tržnica na malo

Nacrt strategije za osobe s invaliditetom Općine Sukošan 2018-2020.

Nacrt prijedloga dokumentacije za Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Sukošan

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sukošan za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Nacrt prijedloga dokumentacije za nadmetanje za rekonstrukciju poslovne zgrade – Tržnica na malo

Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sukošan