Upute za izradu prijedloga Proračuna i Financijskog plana korisnika Proračuna za 2020-2022.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08,136/12 i 15/15, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ih dostavili svim županijama, gradovima i općinama kako bi se na temelju istih izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Upravni odjel općine ovim Uputama, a na temelju poznatih veličina, pokazatelja i metodologije izrade proračuna i financijskih planova , predlaže polazne veličine i rokove za izradu financijskog plana korisnika te prijedloga proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Rokovi i metodologija za izradu prijedloga proračuna utvrđeni su Zakonom o proračunu. Pri izradi prijedloga proračuna/financijskih planova potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,( izmjene računskog plana su na snazi od 1.siječnja 2017.) Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Detaljnije u povezanoj dokumentaciji…

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2020. godinu

Općina Sukošan objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2020. godinu.

Detalji poziva dostupni su u povezanoj dokumentaciji…

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2020. godinu

Natječaj za potporu učencima i studentima 2019/2020.

Općina Sukošan oglasila je Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područja Općine Sukošan u školskoj godini 2019/2020.

Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:

  1. da su državljani Republike Hrvatske,
  2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
  3. da su redoviti učenici srednje škole i to:

– redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole  najmanje 4,50,

– redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu najmanje 4,00,

STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:

  1. da su državljani Republike Hrvatske,
  2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
  3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:

– redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,0 ,

– redoviti  studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

Više informacija u ovom dokumentu.

Obavijest o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2019/2020. godinu

Temeljem odluke Općinskog načelnika,  Općina Sukošan će u cijelosti financirati nabavu dodatnog nastavnog materijala (radne bilježnice, zbirke zadataka i sl.), za školsku 2019/2020 godinu učenicima osnovnih škola  s područja Općine Sukošan koji su upisani u Osnovnu školu „Sukošan“, Područnu školu „Debeljak“ i Područnu školu „Gorica“, Osnovne škole „Galovac“.

Roditelji ne trebaju kupovati dodatni nastavni materijal jer će učenici iste besplatno dobiti u svojoj školi.

Roditeljima koji su kupili dodatni nastavni materijal, novac će biti vraćen.

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu

Provodi se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu.

Javna rasprava traje od 27. lipnja do 8. srpnja 2019. godine.

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna UPU dijela obalnog pojasa u Sukošanu moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8:30 do 14:30 u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

Detaljnije informacije pronađite u povezanoj dokumentaciji;

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu

There are no documents at this time.

Odluka o izradi izmjene i dopune UPU dijela obalnog pojasa u Sukošanu

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” br. 04/09,02/13,03/13,01/18) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 17. sjednici održanoj dana 25. travnja 2019. godine, donosi:

O DL UK U
o izradi
izmjene i dopune
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA OBALNOG POJASA U SUKOŠANU

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjene i dopune UPU dijela obalnog pojasa u Sukošanu

(1) Donosi se Odluka o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu (u daljnjem tekstu: Odluka).

(2) Odluka se donosi temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Detalji odluke dostupni su u povezanoj dokumentaciji;

Odluka o izradi izmjene i dopune UPU dijela obalnog pojasa u Sukosanu

Odluka o izradi izmjene UPU-a Golo brdo

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18), članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” br.04/09,02/13,03/13,01/18) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 17. sjednici održanoj dana 25. travnja 2019. godine, donosi:

O DL UK U
o izradi izmjene
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KOMUNALNO-SERVISNE ZONE “GOLO BRDO”

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjene Plana

(1) Donosi se Odluka o izradi izmjene Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone “Golo brdo” (u daljnjem tekstu: Odluka).

(2) Odluka se donosi temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

(3) Izmjena Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone “Golo brdo” (“Službeni glasnik Općine Sukošan ” br. 07/17), u daljnjem tekstu: Plan ili UPU, izrađuje se i donosi u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, br. 106/98, 39/04,45/04-ispravak i 163/04)…

 

Detalji odluke dostupni su u povezanoj dokumentaciji;

Odluka o izradi izmjene UPU-a Golo brdo

Javna rasprava (javno savjetovanje) – Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja

Općina Sukošan, kao nositelj projekta, pokreće javnu raspravu Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja.

Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016).

Javna rasprava traje od 22. ožujka 2019. do 23. travnja 2019.

Skip to content