Upute za izradu Prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika 2022-2024.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08,136/12 i 15/15, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ih dostavili svim županijama, gradovima i općinama kako bi se na temelju istih izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Upravni odjel općine ovim Uputama, a na temelju poznatih veličina, pokazatelja i metodologije izrade proračuna i financijskih planova , predlaže polazne veličine i rokove za izradu financijskog plana korisnika te prijedloga proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Rokovi i metodologija za izradu prijedloga proračuna utvrđeni su Zakonom o proračunu. Pri izradi prijedloga proračuna/financijskih planova potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,( izmjene računskog plana su na snazi od 1.siječnja 2017.) Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Molimo da više informacija pronađete u povezanoj dokumentaciji…

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2022.godinu.

Temeljem članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 , 86/12, 126/12 i 94/13), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/99 i 38/09), članka 74. i 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), članka 32. i 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) Općina Sukošan dana 05. listopada 2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi,sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2022. godinu

I. Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2022. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2022. godinu uvrstiti:

U PODRUČJU KULTURE

 • Programi ustanova, organizacija i udruga u kulturi koje obavljaju poslove od interesa za Općinu Sukošan,
 • Programi u glazbeno-scenskoj,kazališno-scenskoj i plesnoj djelatnosti,
 • Izložbeni i ostali programi u likovnoj djelatnosti,
 • Programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti,
 • Kulturno-animacijski programi u knjižarskoj djelatnosti
 • Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • Znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture,
 • Programi njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog) na području Općine Sukošan.

U PODRUČJU SPORTA

 1. poticanje i promicanje sporta,
 2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 3. djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice,
 4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 5. sportsko rekreacijske aktivnosti građana,
 6. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
 7. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih objekata značajnih za Općinu Sukošan.

U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI

 • Programi i aktivnosti udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata, hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata , te ostalih udruga proizišlih iz Domovinskog rata
 • Aktivnosti usmjerene za pomoć starim i nemoćnim osobama, hendikepiranim osobama,
 • Programi i aktivnosti za djecu, mlade i umirovljenike.

II. Predlagatelji trebaju za svaki program dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koja se nalazi na službenoj web stranici Općine Sukošan www.opcina-sukosan.hr.

Uz prijavnicu dostavlja se i slijedeća dokumentacija:

 1. preslika rješenja (ili izvatka iz registra) o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.),
 2. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, original ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 3. potvrda o nepostojanju duga prema Općini Sukošan s osnove komunalne naknade, zakupa i najma ne starija od 30 dana od dana objave natječaja,
 4. ispunjeni obrazac PROR-POT (izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava) iz prethodne proračunske godine,
 5. izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

III. U vrednovanju podnesenih prijedloga programa, primjenjivat će se sljedeći zajednički kriteriji:

 • kvaliteta ponuđenoga programa,
 • važnost programa,
 • stručnost i profesionalno iskustvo nositelja programa,
 • iskazana financijska potpora iz drugih izvora,
 • izvješća iz prethodnih godina.

IV. Programe javnih potreba Općine Sukošan donosi Općinsko vijeće Općine Sukošan na prijedlog općinskog načelnika.

V. Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 01. studenoga 2021.godine, poštom ili predajom u pisarnicu Općine Sukošan na adresi: Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14. 23206 Sukošan

VI. Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku neće biti razmatrani ni uvršteni u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2022. godinu.

Općina Sukošan
Načelnik
Ante Martinac

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Sukošan za provedbu Dopunskih izbora

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA SUKOŠAN
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SUKOŠAN

ZADAR, 15.09.2021.

 

Na osnovi članka 109., u svezi članka 68. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE SUKOŠAN donijelo je

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE SUKOŠAN ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA

 

Na području OPĆINE SUKOŠAN određuje se biračko mjesto

1. biračko mjesto broj

1.
SUKOŠAN
ZGRADA TRGOVAČKOG I OPĆINSKOG SUDA U ZADRU, DR. FRANJE TUĐMANA 35, ZADAR,

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Općini SUKOŠAN.

 

PREDSJEDNIK
MARIO PEŠIĆ

Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područja Općine Sukošan u školskoj godini 2021/22.

Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:
  1. da su državljani Republike Hrvatske,
  2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
  3. da su redoviti učenici srednje škole i to:

– redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole  najmanje 4,50,
– redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu najmanje 4,00,

 • STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:
  1. da su državljani Republike Hrvatske,
  2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
  3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:

– redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,0 ,
– redoviti  studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA:

 • OVJERENI PRIJEPIS SVJEDODŽBE IZ PRETHODNOG RAZREDA,
 • POTVRDA ŠKOLE O UPISU U ŠKOLSKU GODINU 2021/2022,
 • UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE.

ZA STUDENTE:

 • POTVRDA O PROSJEKU OCJENA IZ PRETHODNE GODINE,
 • POTVRDA O UPISU U ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
 • UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE

 

Prijave sa svom dokumentacijom slati na adresu Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, najkasnije do  04. listopada 2021. godine.

Nepotpune prijave i prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

U Sukošanu, 10. rujna 2021. godine

NAČELNIK:
Ante Martinac

Preuzimanje dokumenta

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUKOŠAN
OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik Općine Sukošan dana 11. kolovoza 2021. godine , o g l a š a v a:

P  O  Z  I  V
za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sukošan.

Javna priznanja Općine Sukošan dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, odgoja, naobrazbe, kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog uređenja i zaštite okoliša i svih drugih područja društvenog života.

Javna priznanja Općine Sukošan su:

 • Proglašenje počasnim građaninom Općine Sukošan
  • Počasnim građaninom mogu se proglasiti osobe koje su se istakle naročitim zaslugama od šireg interesa.
 • Nagrada Općine Sukošan za životno djelo
  • Ova nagrada može se dodijeliti samo pojedincu.
  • Nagrada se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Sukošan.
 • Zahvalnica Općine Sukošan
  • Ova nagrada može se dodijeliti pojedincu, pravnim osobama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
  • Nagrada se dodjeljuje za ostvarenja postignuta u proteklom razdoblju.
 • Grb Općine Sukošan
  • Grb Općine Sukošan može se dodijeliti pojedincu, pravnim osobama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
  • Nagrada se dodjeljuje za ostvarenja postignuta u proteklom razdoblju.

 

Nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sukošan u povodu Dana Općine, 18.rujna.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku s obrazloženjem na sljedeću adresu:

Općina Sukošan
Hrvatskih branitelja 14.
23206 Sukošan

i to zaključno s danom  03. rujna 2021. godine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Martinac

Odluka o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2021/2022. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sukošan (Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj 05/09,02/13,03/13,01/18,09/20,02/21)) Općinski načelnik Općine Sukošan dana 07.srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU
o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2021/2022. godine

Članak 1.

Općina Sukošan će u cijelosti financirati nabavu dodatnog nastavnog materijala (radne bilježnice, zbirke zadataka i sl.), za školsku 2021/2022. godinu učenicima osnovnih škola  s područja Općine Sukošan koji su upisani u Osnovnu školu „Sukošan“, Područnu školu „Debeljak“ i Područnu školu „Gorica“ Osnovne škole „Galovac“ i Osnovne škole Sveti Filip i Jakov.

Članak 2.

Roditelji ne trebaju kupovati dodatni nastavni materijal jer će učenici iste besplatno dobiti u svojoj školi.

Roditeljima koji su kupili dodatni nastavni materijal, novac će biti vraćen.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.

 

KLASA: 602-02/21-01/01
URBROJ: 2198/03-1/1-21-1
Sukošan, 07. srpnja 2021.godine

Općinski načelnik
Ante Martinac

Konačni rezultati za izbor članova Općinskog vijeća i izbor općinskog načelnika Općine Sukošan

Rezultati izbora općinskog načelnika, Vijeća i članove Mjesnih odbora Debeljak, Glavica, Gorica i Sukošan

Skip to content