Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Sukošan

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUKOŠAN
Općinski načelnik

KLASA: 940-01/21-01/05
URBROJ: 2198/03-1/1-21-1

U Sukošanu, 08. travnja 2021. godine

Općina Sukošan, kao nadležno tijelo za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ),  povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje:

J A V N I     P O Z I V
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u  k.o. Sukošan

Općina Sukošan kao upravitelj nerazvrstanih cesta na svom području, na dijelu ulice Dubrava u naselju Debeljak (dio  k.č. 3676, k.o. Sukošan) obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja gore navedene ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka:  Ured ovlaštenog inženjera geodezije Vicko Burčul iz Zadra.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je u ožujku  2021. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Vicka Burčula iz Zadra, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedene  spomenute nerazvrstana cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan dana  16. travnja 2021. godine od 11:30 do 12:30 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Martinac

Obavijest o javnom uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sukošan (u daljnjem tekstu: Program) izložen je na javni uvid u zgradi Općine Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, u trajanju od 09. prosinca 2020. do 23 prosinca 2020., svakog radnog dana u trajanju od 09:00 do 14:00 sati. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem može se pregledati i na mrežnim stranicama Općine Sukošan: www.opcina-sukosan.hr .

Na izloženi prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida. O podnesenim prigovorima odlučiti će Općinsko vijeće Općine Sukošan u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Općine Sukošan, osobno ili putem pošte na adresu: Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan.

Prigovor na prijedlog Programa koji nije dostavljen u određenom roku ili nije čitko napisan, neće se uzeti u razmatranje.

 

Više informacija u povezanoj dokumentaciji:

Obavijest o javnom uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2021. godinu

Općina Sukošan dana 19. listopada 2020. godine objavljuje javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi,sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2021. godinu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2021. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2021. godinu uvrstiti:

 • u području kulture,
 • u području športa,
 • u području socijalne skrbi.

Više informacija u povezanoj dokumentaciji…

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2021. godinu

Upute za izradu prijedloga Proračuna i Financijskog plana korisnika Proračuna za 2021-2023.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08,136/12 i 15/15, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ih dostavili svim županijama, gradovima i općinama kako bi se na temelju istih izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Upravni odjel općine ovim Uputama, a na temelju poznatih veličina, pokazatelja i metodologije izrade proračuna i financijskih planova , predlaže polazne veličine i rokove za izradu financijskog plana korisnika te prijedloga proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Rokovi i metodologija za izradu prijedloga proračuna utvrđeni su Zakonom o proračunu. Pri izradi prijedloga proračuna/financijskih planova potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,( izmjene računskog plana su na snazi od 1.siječnja 2017.) Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područja Općine Sukošan u školskoj godini 2020/2021.

Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su redoviti učenici srednje škole i to:

– redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole  najmanje 4,50,

– redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu najmanje 4,00,

 

STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:

–redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,0 ,

–redoviti  studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA:

-OVJERENI PRIJEPIS SVJEDODŽBE IZ PRETHODNOG RAZREDA,

-POTVRDA ŠKOLE O UPISU U ŠKOLSKU GODINU 2020/2021.GODINU,

-UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE.

 

ZA STUDENTE

-POTVRDA O PROSJEKU OCJENA IZ PRETHODNE GODINE,

-POTVRDA O UPISU U ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

UVJERENJE O PREBIVALIŠTU I PRESLIKA DOMOVNICE

 

Prijave sa svom dokumentacijom slati na adresu Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, najkasnije do  02. listopada 2020. godine.

 

Nepotpune prijave i prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

 

U Sukošanu, 08. rujna 2020. godine

NAČELNIK:
Ante Martinac

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sukošan.

Javna priznanja Općine Sukošan dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, odgoja, naobrazbe, kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog uređenja i zaštite okoliša i svih drugih područja društvenog života.

Javna priznanja Općine Sukošan su:

 • Proglašenje počasnim građaninom Općine Sukošan
 • Nagrada Općine Sukošan za životno djelo
 • Zahvalnica Općine Sukošan
 • Grb Općine Sukošan

Nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sukošan u povodu Dana Općine 18. rujna.

Više detalja pronađite u priloženoj PDF datoteci…

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13. 65/17,114/18,39/19 i 98/19 ) Općinski načelnik Općine Sukošan 27.srpnja 2020. godine  objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUKOŠAN

I. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan.
II. Javna rasprava o Prijedlogu  izmjena i dopuna PPUO Sukošan trajat će deset dana i to od 10.kolovoza 2020. godine do 19.kolovoza 2020. godine.

III. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,30 – 14,30 sati. u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

IV Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Sukošan održat će se dana 18.kolovoza 2020. godine u 11,00 sati u Domu mladeži u Sukošanu.

V. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog  Izmjena i dopuna PPUO Sukošan mogu se dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno s 19.kolovoza 2020. godine na slijedeći način:

1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Sukošan.

2. Građani i udruge:

– mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan;
– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik  prilikom javnog izlaganja;
– upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi;
– Prijedlog   izmjena i dopuna PPUO Sukošan bit će dostupan i na web stranici Općine Sukošan ( www.opcina-sukosan.hr ).

3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

4. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Martinac

Obavijest o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2020/2021. godinu

Temeljem odluke Općinskog načelnika,  Općina Sukošan će u cijelosti financirati nabavu dodatnog nastavnog materijala (radne bilježnice, zbirke zadataka i sl.), za školsku 2020/2021 godinu učenicima osnovnih škola  s područja Općine Sukošan koji su upisani u Osnovnu školu „Sukošan“, Područnu školu „Debeljak“, Područnu školu „Gorica“ , Osnovne škole „Galovac“ i Osnovnu školu Sveti Filip i Jakov.

Roditelji ne trebaju kupovati dodatni nastavni materijal jer će učenici iste besplatno dobiti u svojoj školi.

Roditeljima koji su kupili dodatni nastavni materijal, novac će biti vraćen.

Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za sudjelovanje u Popisu poljoprivrede 2020. godine u svojstvu popisivača

Popis poljoprivrede 2020. godine provest će se na području Republike Hrvatske u vremenu od 14. rujna do 14. listopada 2020.

Popisivači su neposredni izvršitelji Popisa koji prikupljaju podatke od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava unosom podataka u elektronički popisni obrazac…

 

Više detalja u povezanoj dokumentaciji…

Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za sudjelovanje u Poposu poljoprivrede 2020. godine u svojstvu popisivača.pdf

Obavijest o izmjeni načina prometovanja ulicama Hrvatskih branitelja, Ivana Devića Harambaše, Ruševac i Požećevac

Obavještavamo vas da će se u skladu s Prometno-tehničkim projektom, uz prethodno dobivene suglasnosti od strane Županijske uprave za ceste Zadarske županije i MUP-a PU Zadarske, uspostaviti prometna regulacija tako da će se u ulici Hrvatskih branitelja, ulici Ivana Devića Harambaše, dijelu ulice Ruševac i dijelu ulice Požećevac uspostaviti jednosmjerni promet.

Dio ulice Hrvatskih branitelja označit će se za parkiranje vozila, čiju naplatu ne planiramo uvesti ove godine.

Planirano uvođenje nove regulacije predviđeno je za 11.svibnja 2020.godine.

Skip to content