Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područja Općine Sukošan u školskoj godini 2022/2023. godini

Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

I. učenici srednjih škola:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su redoviti učenici  srednje škole  i to:
 • redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole  najmanje 4,50,
 • redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu najmanje 4,00,

II. studenti preddiplomskih i diplomskih studija:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:
 • redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,0,
 • redoviti  studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

Potrebna dokumentacija:

za učenike srednjih škola:
-ovjereni prijepis svjedodžbe iz prethodnog razreda,
-potvrda škole o upisu u školsku godinu 2022/2023,
-uvjerenje o prebivalištu i preslika domovnice.

za studente:
-potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne godine,
-potvrda o upisu u školsku 2022/2023. godinu,
-uvjerenje o prebivalištu i preslika domovnice.

Prijave sa svom dokumentacijom slati na adresu Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, najkasnije do  04. listopada 2022. godine.

Nepotpune prijave i prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

Potrebnu

U Sukošanu, 05. rujna 2022. godine

NAČELNIK:
Ante Martinac

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan

Općinski načelnik Općine Sukošan dana 10. kolovoza 2022. godine, oglasio je Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sukošan.

Javna priznanja Općine Sukošan dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, odgoja, naobrazbe, kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog uređenja i zaštite okoliša i svih drugih područja društvenog života.

Javna priznanja Općine Sukošan su:

 • Proglašenje počasnim građaninom Općine Sukošan
  • Počasnim građaninom mogu se proglasiti osobe koje su se istakle naročitimzaslugama od šireg interesa.
 • Nagrada Općine Sukošan za životno djelo
  • Ova nagrada može se dodijeliti samo pojedincu.
   Nagrada se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Sukošan.
 • Zahvalnica Općine Sukošan
  • Ova nagrada može se dodijeliti pojedincu, pravnim osobama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
   Nagrada se dodjeljuje za ostvarenja postignuta u proteklom razdoblju.
 • Grb Općine Sukošan
  • Grb Općine Sukošan može se dodijeliti pojedincu, pravnim osobama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
   Nagrada se dodjeljuje za ostvarenja postignuta u proteklom razdoblju.

Nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sukošan u povodu Dana Općine, 18.rujna.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku s obrazloženjem na sljedeću adresu:

Općina Sukošan
Hrvatskih branitelja 14.
23206 Sukošan

i to zaključno s danom  05. rujna 2022. godine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Martinac

Odluka o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2022/2023. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sukošan (Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj 05/09,02/13,03/13,01/18,09/20,02/21)) Općinski načelnik Općine Sukošan dana 01.srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU
o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2022/2023. godine

 

Članak 1.

Općina Sukošan će u cijelosti financirati nabavu dodatnog nastavnog materijala (radne bilježnice, zbirke zadataka i sl.), za školsku 2022/2023. godinu učenicima osnovnih škola  s područja Općine Sukošan koji su upisani u Osnovnu školu „Sukošan“, Područnu školu „Debeljak“ i Područnu školu „Gorica“ Osnovne škole „Galovac“ i Osnovne škole Sveti Filip i Jakov.

Članak 2.

Roditelji ne trebaju kupovati dodatni nastavni materijal jer će učenici iste besplatno dobiti u svojoj školi.

Roditeljima koji su kupili dodatni nastavni materijal, novac će biti vraćen.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.

 

KLASA: 602-01/22-01/02
URBROJ: 2198-3-1-22-1
Sukošan, 01. srpnja 2022.godine

 

Općinski načelnik
Ante Martinac

Nova regulacija prometa u ulicama Pavićev bunar, Put Dijanovih i Put Jankovca

Nova regulacija prometa u ulicama Pavićev bunar, Put Dijanovih i Put Jankovca

Dana 31. svibnja 2022. godine u ulici Pavićev bunar, ulici Put Dijanovih i ulici Put Jankovca uspostavit će se nova regulacija prometa sukladno prometno – tehničkom projektu regulacije prometa T.D: 325/09, travanj 2009. godine, izrađen od strane tvrtke KOPIMA d.o.o., Zagreb, u zoni jugozapadno od DC08 u Sukošanu.

Za novu regulaciju prometa prethodno smo ishodovali potrebne suglasnosti.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

Navedenom Odlukom od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade  dodijeljena su financijska sredstva prijaviteljima na Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, sukladno Odluci o raspisivanju i provedbi Javnog poziva općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivostima prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini.

Općina Sukošan prijavila se na Javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te su joj dodijeljena sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna. Dana 31. ožujka 2022. godine načelnik Ante Martinac s Državnom tajnicom Zeljkom Josić potpisao je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava. Navedena sredstva biti će iskorištena isključivo kao potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti sukladno uvjetima Poziva. Sukladno članku 4. Ugovora svi roditelji biti će oslobođeni od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan za mjesec svibanj 2022. godine.

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Općina Sukošan donijela je odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan. Odluka je donesena temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostorom uređenju.

Detaljnije pronađite u povezanoj dokumentaciji…

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sukošan

Obavijest o uvođenju prometnog redarstva

Obavijest o uvođenju prometnog redarstva

S ciljem poboljšanja prometnog reda na području Općine Sukošan  dana 01. svibnja 2022. godine, započet će s radom prometno redarstvo.

Nepropisno parkirana vozila stvaraju  problem na kolnicima, pješačkim prijelazima, pješačkim zonama, nogostupima i raskrižjima Općine Sukošan umanjujući razinu sigurnosti sudionika u prometu.

Pozivamo sve vozače da iste i slične prekršaje ubuduće ne čine jer će se svaki prekršaj sankcionirati sukladno zakonskim ovlastima.

Komunalno-prometni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sukošan, Neven Grdović, položio je ispit na Policijskoj akademiji u Zagrebu te ima zakonske ovlasti kažnjavati vozače za nepropisno parkiranje .

Za nepropisno parkiranje vozila komunalno-prometni redar će vozače za počinjeni prekršaj sankcionirati izricanjem novčanih kazni.

Vozače molimo za suradnju u nadolazećem periodu te korektan odnos prema komunalno-prometnom redaru, kao službenoj osobi Općine Sukošan, čime ćete omogućiti stvaranje uvjeta za kvalitetnije izvršavanje njegovih svakodnevnih radnih obveza.

Od 01. svibnja 2022. godine počinje naplata parkiranja vozila na javnim parkiralištima u Općini Sukošan. Za sve dodatne obavijesti kao i za kupnju godišnjih parkirališnih karata obratite se organizatoru parkinga, komunalnom poduzeću „Zlatna luka Sukošan“ d.o.o.

Upute za izradu Prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika 2022-2024.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08,136/12 i 15/15, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ih dostavili svim županijama, gradovima i općinama kako bi se na temelju istih izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Upravni odjel općine ovim Uputama, a na temelju poznatih veličina, pokazatelja i metodologije izrade proračuna i financijskih planova , predlaže polazne veličine i rokove za izradu financijskog plana korisnika te prijedloga proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Rokovi i metodologija za izradu prijedloga proračuna utvrđeni su Zakonom o proračunu. Pri izradi prijedloga proračuna/financijskih planova potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,( izmjene računskog plana su na snazi od 1.siječnja 2017.) Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Molimo da više informacija pronađete u povezanoj dokumentaciji…

Skip to content