Odluka o izradi izmjene i dopune UPU dijela obalnog pojasa u Sukošanu

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” br. 04/09,02/13,03/13,01/18) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 17. sjednici održanoj dana 25. travnja 2019. godine, donosi:

O DL UK U
o izradi
izmjene i dopune
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA OBALNOG POJASA U SUKOŠANU

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjene i dopune UPU dijela obalnog pojasa u Sukošanu

(1) Donosi se Odluka o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu (u daljnjem tekstu: Odluka).

(2) Odluka se donosi temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Detalji odluke dostupni su u povezanoj dokumentaciji;

Odluka o izradi izmjene i dopune UPU dijela obalnog pojasa u Sukosanu

Odluka o izradi izmjene UPU-a Golo brdo

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18), članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” br.04/09,02/13,03/13,01/18) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 17. sjednici održanoj dana 25. travnja 2019. godine, donosi:

O DL UK U
o izradi izmjene
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KOMUNALNO-SERVISNE ZONE “GOLO BRDO”

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjene Plana

(1) Donosi se Odluka o izradi izmjene Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone “Golo brdo” (u daljnjem tekstu: Odluka).

(2) Odluka se donosi temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

(3) Izmjena Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone “Golo brdo” (“Službeni glasnik Općine Sukošan ” br. 07/17), u daljnjem tekstu: Plan ili UPU, izrađuje se i donosi u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, br. 106/98, 39/04,45/04-ispravak i 163/04)…

 

Detalji odluke dostupni su u povezanoj dokumentaciji;

Odluka o izradi izmjene UPU-a Golo brdo

Javna rasprava (javno savjetovanje) – Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja

Općina Sukošan, kao nositelj projekta, pokreće javnu raspravu Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na području Općina Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja.

Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016).

Javna rasprava traje od 22. ožujka 2019. do 23. travnja 2019.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2019. godinu

Općina Sukošan dana 22. listopada 2018. godine objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2019. godinu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2019. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Općina Sukošan će u Program javnih potreba za 2019. godinu uvrstiti:

 • područje kulture,
 • područje športa,
 • područje socijalne skrbi.

Više detalja pronađite u priloženoj dokumentaciji…

Upute za izradu Prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika 2019-2021.

Općina Sukošan objavljuje Upute za izradu Prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika 2019-2021.

Svi povezani dokumenti nalaze se u nastavku…

Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područje Općine Sukošan u školskoj godini 2018/2019.

Općina Sukođan oglasila je Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područja Općine Sukošan u školskoj godini 2018/2019.

Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju određene uvjete.

Detalje možete pronaći na niže priloženoj dokumentaciji…

Najtečaj za potporu učenicima i studentima 2018.

Obavijest o sufinanciranju udžbenika

Temeljem odluke Općinskog načelnika Općin Sukošan pravo na novčanu pomoć za nabavu udžbenika ostvaruju roditelji ili skrbnici učenika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da je roditelju/skrbniku učenika u 2018. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih tijela i to za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom;
 • da roditelji/skrbnici kao i učenici imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 • da su učenici na redovnom školovanju,
 • da ne ostvaruju isto pravo po drugoj osnovi.

Zahtjev za novčanu pomoć na propisanom obrascu sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu pomoć dostavlja se Općini Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, poštom ili osobno u pisarnicu.
Obrazac zahtjeva roditelji mogu preuzeti u Općini Sukošan , te na web stranici Općine Sukošan.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je 15. listopada 2018. godine.

Povezana dokumentacija:

OTVOREN PRVI LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 2 “ULAGANJA U RAZVOJ I ODRŽIVOST POLJOPRIVREDE PODRUČJA”

Poštovani članovi LAG-a “Laura”,

ovim putem Vas obavještavamo kako je LAG “Laura” danas objavila prvi LAG natječaj za provedbu Mjere 2 “Ulaganja u razvoj i održivost poljoprivrede područja” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji “Laura” za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 781.494,00 kuna gdje iznos potpore po projektu iznosi 111.642,00 kuna, s intenzitetom potpore 100%. Natječaj je namijenjen malim poljoprivrednim gospodarstvima koja imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a “Laura”

Podnošenje prijava na natječaj traje od 25.04. do 25.05. 2018. godine.

Podsjećamo prihvatljivi Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva koja su organizacijskih oblika:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači vlasnici javnopravna tijela),
 • zadruga registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Stručna služba LAG-a održati će informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje koja će se održati 23.04. (ponedjeljak) u Benkovcu u prostorijama Gradske knjižnice (Šetalište kneza Branimira 46) s početkom u 19:00 sati

Natječajnu dokumentacija i sve informacije vezane za Natječaj možete preuzeti na poveznici: http://www.lag-laura.hr/lag-natjecaj/.