Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manina i članova vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

U skladu s odredbom Članka 24. stavka 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manina (Narodne novine br. 155/02., 47/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 80/10. i 93/11. – Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske), raspisuju se izbori za jednog predstavnika nacionalne manjine.

Na razini Zadarske županije:

 • za bošnjačku nacionalnu manjinu,
 • za mađarsku nacionalnu manjinu,
 • za njemačku nacionalnu manjinu,
 • za slovensku nacionalnu manjinu,
 • za talijansku nacionalnu maninu.

Zahtjevi za upis, dopunu, promjenu ili ispravak podataka upisanih u registar birača i zahtjevi za pregled svojih podataka upisanih u registar birača podnose se Zadarskoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu do 26.04.2023.g.:

 1. Registar birača Zadar, J.J. Strossmayera 20, Zadar, tel. 350-124, 350-172,
 2. Registar birača Benkovac, Trg domovinske zahvalnosti 5, Benkovac, tel. 681-440,
 3. Registar birača Biograd na Moru, Kralja Tvrtka 1, Biograd na Moru, tel. 501-202, 383-379,
 4. Registar birača Gračac, Park Sv. Jurja 1, Gračac, tel. 773-833, 773-025,
 5. Registar birača Obrovac, Stjepana Radića 41, Obrovac, tel. 689-217,
 6. Registar birača Pag, Bana J.Jelačića 8, Pag, tel. 611-292,

Radno vrijeme sa strankama radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8,00-14,00

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, a posebno oni koji će napuniti 18 godina do dana održavanja izbora, da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti.  Izjavu o nacionalnoj pripadnosti ili ispravak upisanog podatka daje se usmeno na zapisnik, neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno ili putem sustava e-Građani.

Rok do kojeg građani mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka u registru istječe 26.04.2023.g.

Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave RH objavljen je popis upravnih tijela za vođenje registra birača

https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

birači mogu provjeriti svoje podatke upisane u registar birača.

 

Ostali materijali dostupni su u niže navedenim prilozima:

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sukošan

Provodi se javna rasprava o Prijedlogu  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan.

Javna rasprava o Prijedlogu  izmjena i dopuna PPUO Sukošan trajat će 30 (trideset )dana i to od 05. travnja 2023. godine do 05. svibnja 2023.godine.

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,30 – 14,30 sati u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Sukošan održat će se dana 19. travnja 2023. godine u 11,00 sati u Domu mladeži u Sukošanu.

Više informacija u povezanoj dokumentaciji…

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sukošan

Upute za izradu prijedloga Proračuna i Financijskog plana korisnika Proračuna za 2023-2025.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08,136/12 i 15/15, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ih dostavili svim županijama, gradovima i općinama kako bi se na temelju istih izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Upravni odjel općine ovim Uputama, a na temelju poznatih veličina, pokazatelja i metodologije izrade proračuna i financijskih planova , predlaže polazne veličine i rokove za izradu financijskog plana korisnika te prijedloga proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Rokovi i metodologija za izradu prijedloga proračuna utvrđeni su Zakonom o proračunu. Pri izradi prijedloga proračuna/financijskih planova potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,( izmjene računskog plana su na snazi od 1.siječnja 2017.) Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Više informacija u povezanoj dokumentaciji…

Upute za izradu prijedloga Proračuna i Financijskog plana korisnika Proračuna za 2023.-2025.

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi Općine Sukošan za 2023.godinu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Sukošan za 2023. godinu su javne potrebe u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Sukošan su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Sukošan kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Više informacija doznajte u povezanoj dokumentaciji;

Obavijest o postupku priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja utvrđeno je novim Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22) .

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade, u visini 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade. Iznos zajamčene minimalne naknade, sukladno Zakonu, utvrđuje Centar za socijalnu skrb rješenjem. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta.

Iznos zajamčene minimalne naknade određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade iznosi 1.000 kuna i određuje se jednom godišnje.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi  ukoliko ostvarujete pravo dužni ste podnijeti zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja te uz isti priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i članova kućanstva,
 • preslika računa troškova stanovanja,
 • preslika kartice računa na koji će se izvršiti isplata ili potvrda FINE o otvaranju posebnog računa za ovršenika*.

Više informacija doznajte u povezanoj dokumentaciji;

Natječaj za dodjelu potpora učenicima i studentima s područja Općine Sukošan u školskoj godini 2022/2023. godini

Pravo na financijsku potporu imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

I. učenici srednjih škola:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su redoviti učenici  srednje škole  i to:
 • redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u osmom razredu osnovne škole  najmanje 4,50,
 • redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu najmanje 4,00,

II. studenti preddiplomskih i diplomskih studija:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Sukošan,
 3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:
 • redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednjem razredu srednje škole najmanje 4,0,
 • redoviti  studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

Potrebna dokumentacija:

za učenike srednjih škola:
-ovjereni prijepis svjedodžbe iz prethodnog razreda,
-potvrda škole o upisu u školsku godinu 2022/2023,
-uvjerenje o prebivalištu i preslika domovnice.

za studente:
-potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne godine,
-potvrda o upisu u školsku 2022/2023. godinu,
-uvjerenje o prebivalištu i preslika domovnice.

Prijave sa svom dokumentacijom slati na adresu Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan, najkasnije do  04. listopada 2022. godine.

Nepotpune prijave i prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

Potrebnu

U Sukošanu, 05. rujna 2022. godine

NAČELNIK:
Ante Martinac

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan

Općinski načelnik Općine Sukošan dana 10. kolovoza 2022. godine, oglasio je Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Sukošan.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sukošan.

Javna priznanja Općine Sukošan dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, odgoja, naobrazbe, kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog uređenja i zaštite okoliša i svih drugih područja društvenog života.

Javna priznanja Općine Sukošan su:

 • Proglašenje počasnim građaninom Općine Sukošan
  • Počasnim građaninom mogu se proglasiti osobe koje su se istakle naročitimzaslugama od šireg interesa.
 • Nagrada Općine Sukošan za životno djelo
  • Ova nagrada može se dodijeliti samo pojedincu.
   Nagrada se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Sukošan.
 • Zahvalnica Općine Sukošan
  • Ova nagrada može se dodijeliti pojedincu, pravnim osobama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
   Nagrada se dodjeljuje za ostvarenja postignuta u proteklom razdoblju.
 • Grb Općine Sukošan
  • Grb Općine Sukošan može se dodijeliti pojedincu, pravnim osobama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
   Nagrada se dodjeljuje za ostvarenja postignuta u proteklom razdoblju.

Nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sukošan u povodu Dana Općine, 18.rujna.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku s obrazloženjem na sljedeću adresu:

Općina Sukošan
Hrvatskih branitelja 14.
23206 Sukošan

i to zaključno s danom  05. rujna 2022. godine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Martinac

Odluka o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2022/2023. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sukošan (Službeni glasnik Općine Sukošan“ broj 05/09,02/13,03/13,01/18,09/20,02/21)) Općinski načelnik Općine Sukošan dana 01.srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU
o financiranju kupnje dodatnog nastavnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Općine Sukošan za školsku 2022/2023. godine

 

Članak 1.

Općina Sukošan će u cijelosti financirati nabavu dodatnog nastavnog materijala (radne bilježnice, zbirke zadataka i sl.), za školsku 2022/2023. godinu učenicima osnovnih škola  s područja Općine Sukošan koji su upisani u Osnovnu školu „Sukošan“, Područnu školu „Debeljak“ i Područnu školu „Gorica“ Osnovne škole „Galovac“ i Osnovne škole Sveti Filip i Jakov.

Članak 2.

Roditelji ne trebaju kupovati dodatni nastavni materijal jer će učenici iste besplatno dobiti u svojoj školi.

Roditeljima koji su kupili dodatni nastavni materijal, novac će biti vraćen.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sukošan“.

 

KLASA: 602-01/22-01/02
URBROJ: 2198-3-1-22-1
Sukošan, 01. srpnja 2022.godine

 

Općinski načelnik
Ante Martinac

Nova regulacija prometa u ulicama Pavićev bunar, Put Dijanovih i Put Jankovca

Nova regulacija prometa u ulicama Pavićev bunar, Put Dijanovih i Put Jankovca

Dana 31. svibnja 2022. godine u ulici Pavićev bunar, ulici Put Dijanovih i ulici Put Jankovca uspostavit će se nova regulacija prometa sukladno prometno – tehničkom projektu regulacije prometa T.D: 325/09, travanj 2009. godine, izrađen od strane tvrtke KOPIMA d.o.o., Zagreb, u zoni jugozapadno od DC08 u Sukošanu.

Za novu regulaciju prometa prethodno smo ishodovali potrebne suglasnosti.

Skip to content