Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Sukošan. Općinsko vijeće ima 13 članova, odnosno vijećnika. Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće

 • donosi Statut Općine,
 • donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisima i Statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug JUO Općine,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Tomislav Dražić, dipl. ing., HDZ

 

Potpredsjednici Općinskog Vijeća

Stipana Banić, HDZ
Marin Keran, SDP

 

Članovi Općinskog vijeća

 1. Stipana Banić, HDZ
 2. Tomislav Dražić, HDZ
 3. Josip Torbarina, HDZ
 4. Vilson Dević, HDZ
 5. Tony Sime Gašparović, HDZ
 6. Šime Dijan, HDZ
 7. Antonija Mitrović, HDZ
 8. Marijana Rogoznica, HDZ
 9. Mojmir Torbarina, NL
 10. Ante Martinović, NL
 11. Denis Protić, NL
 12. Marin Keran, SDP
 13. Perica Brkić. AM

 

Zapisnici sa sjednica

Skip to content