Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, a sukladno zakonima i drugim propisima, Općinsko vijeće je ustrojilo Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova i za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku.

Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom samoupravnom djelokrugu.

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje Općinsko vijeće posebnim aktom u skladu sa zakonom i Statutom Općine Sukošan.

 

Pročelnica
Zdenka Banović, dipl.iur.

Tel: 023/393-250
023/393-283
e-mail: opcina-sukosan@zd.t-com-hr

 

Voditelj komunalnih poslova – komunalni redar
Ivica Nadinić

Tel: 023/393-250
e-mail: opcina-sukosan@zd.t-com-hr

 

Viši stručni referent za financije i računovodstvo
Andrea Pavić, mag.oec.

 

Viši upravni referent
Lucija Dijan, bacc.admin.publ.

Tel: 023/393-425

Skip to content