Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13. 65/17,114/18,39/19 i 98/19 ) Općinski načelnik Općine Sukošan 27.srpnja 2020. godine  objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUKOŠAN

I. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sukošan.
II. Javna rasprava o Prijedlogu  izmjena i dopuna PPUO Sukošan trajat će deset dana i to od 10.kolovoza 2020. godine do 19.kolovoza 2020. godine.

III. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,30 – 14,30 sati. u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

IV Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga izmjena i dopuna PPUO Sukošan održat će se dana 18.kolovoza 2020. godine u 11,00 sati u Domu mladeži u Sukošanu.

V. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog  Izmjena i dopuna PPUO Sukošan mogu se dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno s 19.kolovoza 2020. godine na slijedeći način:

1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Sukošan.

2. Građani i udruge:

– mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan;
– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik  prilikom javnog izlaganja;
– upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi;
– Prijedlog   izmjena i dopuna PPUO Sukošan bit će dostupan i na web stranici Općine Sukošan ( www.opcina-sukosan.hr ).

3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

4. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Martinac

Skip to content