Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13.) općinski načelnik Općine Sukošan  08. lipnja 2016. godine objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KOMUNALNO-SERVISNE ZONE (K3) “GOLO BRDO” U SUKOŠANU

I. Provodi se javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu.

II. Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja  komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu trajat će 30 dana i to od  20. lipnja 2017. godine do 20. srpnja 2017. godine.

III. Javni uvid u Prijedlog urbanističkog plana uređenja  moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,30 – 14,30 sati. u prostorijama Doma mladeži u Sukošanu.

IV Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga urbanističkog plana uređenja  komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu. održat će se dana 10. srpnja 2017. godine u 11,00 sati u Domu mladeži u Sukošanu.

V. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu mogu se dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno s 20. srpnja 2017. godine na slijedeći način:
1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Sukošan.
2. Građani i udruge:
– mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu ,
– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik  prilikom javnog izlaganja.
– upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
– Prijedlog  urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone (K3) “Golo brdo” u Sukošanu  bit će dostupan i na web stranici Općine Sukošan (www.opcina-sukosan.hr)

3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
4. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Martinac

Skip to content