Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Sukošan

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUKOŠAN
Općinski načelnik

KLASA: 940-01/21-01/05
URBROJ: 2198/03-1/1-21-1

U Sukošanu, 08. travnja 2021. godine

Općina Sukošan, kao nadležno tijelo za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ),  povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje:

J A V N I     P O Z I V
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u  k.o. Sukošan

Općina Sukošan kao upravitelj nerazvrstanih cesta na svom području, na dijelu ulice Dubrava u naselju Debeljak (dio  k.č. 3676, k.o. Sukošan) obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja gore navedene ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka:  Ured ovlaštenog inženjera geodezije Vicko Burčul iz Zadra.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je u ožujku  2021. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Vicka Burčula iz Zadra, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedene  spomenute nerazvrstana cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan dana  16. travnja 2021. godine od 11:30 do 12:30 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Martinac

Skip to content