Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18), članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” br.04/09,02/13,03/13,01/18) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 17. sjednici održanoj dana 25. travnja 2019. godine, donosi:

O DL UK U
o izradi izmjene
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KOMUNALNO-SERVISNE ZONE “GOLO BRDO”

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjene Plana

(1) Donosi se Odluka o izradi izmjene Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone “Golo brdo” (u daljnjem tekstu: Odluka).

(2) Odluka se donosi temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

(3) Izmjena Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone “Golo brdo” (“Službeni glasnik Općine Sukošan ” br. 07/17), u daljnjem tekstu: Plan ili UPU, izrađuje se i donosi u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, br. 106/98, 39/04,45/04-ispravak i 163/04)…

 

Detalji odluke dostupni su u povezanoj dokumentaciji;

Odluka o izradi izmjene UPU-a Golo brdo

Skip to content