Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) te članka 34. Statuta Općine Sukošan (“Službeni glasnik Općine Sukošan” br. 04/09,02/13,03/13,01/18) Općinsko vijeće Općine Sukošan na svojoj 17. sjednici održanoj dana 25. travnja 2019. godine, donosi:

O DL UK U
o izradi
izmjene i dopune
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA OBALNOG POJASA U SUKOŠANU

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjene i dopune UPU dijela obalnog pojasa u Sukošanu

(1) Donosi se Odluka o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Sukošanu (u daljnjem tekstu: Odluka).

(2) Odluka se donosi temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Detalji odluke dostupni su u povezanoj dokumentaciji;

Odluka o izradi izmjene i dopune UPU dijela obalnog pojasa u Sukosanu

Skip to content